Så funkar det !

Slamavskiljaren


Slamavskiljaren, i dagligt tal kallad trekamarbrunn avskiljer de fasta partiklarna från gråvattnet. Trekammarbrunnen är utformad utifrån gravitationsprincipen. Första kammaren är störst och de tyngsta partiklarna sjunker till botten. De lättare partiklarna samlas i ytan. I mitten samlas till största del vatten och det är också här genomgången till andra kammaren är placerad. Vattnet som kommer till kammare nr två innehåller mestadels lättflyktigt slam som flyter upp i ytan och med anledning av detta är genomgången till kammare tre placerad  i den nedre delen. I kammare tre sitter utloppsröret, även kallat T-röret. T-röret är monterat som bokstaven T roterad 90°  och hämtar därför vattnet några decimeter under flytslammet. I T-röret bör man även placera en slambroms som extra säkerhet för att förhindra slam från att följa med till den efterföljande reningen.

 

Efterföljande rening

Efter slamavskiljning måste gråvattnet renas från bakterier ( E-coli) och syreförbrukande ämnen (BOD). Själva reningen sker i en filterbädd. Filterbäddens funktion beskrivs schematiskt i nedanstående bild.

Ecolibakterier

Tvärsnitt infiltration

Vattnet sipprar från spridarröret via makadamlagret ut  i bädden. Makadamlagrets uppgift är att fördela vattnet jämnt över infiltrationsytan som tar vid under makadamlagret. I infiltrationsytan bildas en biohud som består av nyttiga bakterier som livnär sig på de skadliga E-colibakterna som finns i avloppsvattnet. Största delen av de skadliga bakterierna blir uppätna och de som slinker undan befinner sig i infiltrationsgrusen som är en steril miljö. Eftersom bakterierna har en begränsad livslängd och inte kan föröka sig i grusbädden har de resterande bakterierna dött ut när avloppsvattnet når grundvattenytan.

BOD

Syreförbrukande ämnen består av kolföreningar, i dagligt tal kallat BOD. BOD ger avloppsvattnet en gråaktig nyans.  För att bryta ner BOD är syresättningen av vattnet livsavgörande då den biologiska processen bygger på att kol behöver en syrerik miljö för att ombildas till koldioxid . Otillräcklig syresättning kan orsakas av överbelastning av avloppsvatten och av grundvatten. Otillräcklig syresättning och slamflykt är vanligaste  orsaken till att en infiltration sätter igen.

Självfallsinfiltration

En självfallsinfiltration löper risken att drabbas av  överbelastning i form av avloppsvatten och grundvatten. Anledningen till detta är att självfall inte sprider vattnet över tillräckligt stor yta i infiltrationsbädden. En självfallsinfiltration är ofta hänvisad till lägsta punkten för att uppnå tillräckligt fall för vattnet och riskerar därmed att överbelastas av grundvatten.

Pumpinfiltration

I en rätt placerad och utformad infiltration där vattnet pumpas från trekammarbrunnen till infiltrationens spridarrör fördelas vattnet väl över hela bädden och på så vis uppstår ej överbelastning. Genom luftningsrören och markens porer vandrar syret ner till avloppsvattnet i bädden. Syret byter plats med kolet och i denna process omvandlas BOD till koldioxid och vatten. Koldioxiden vandrar upp genom porerna till nytta för omgivande växtlighet. Vattnet har nu skiftat färg från gråaktig nyans till klart och friskt vatten som fortsätter sin färd genom markens porer. I en ytligt anlagd infiltration eller biofilterdike kan omgivande växtlighet ta del av det näringsrika vattnet.